Zgodovina

Objavljeno v Predstavitev DNE 14.02.2018 14:11

Zgodovina gasilstva v beli krajini

NFranci Oven.jpga pobudo dr. Josipa Savinška je bila leta 1869 v Metliki ustanovljena prva požarna bramba v Sloveniji. Sledile so ji še požarne brambe Črnomelj (1881), Gradac (1889), Semič (1894), Stari Trg (1894) in Vinica (1898). Po letu 1900 je začelo število počasi naraščati. Ustanovljena so bila gasilska društva Črmošnjice (1906), Maverlen (1906), Dobliče (1908), Dragatuš (1910) in Vrčice pri Semiču (1911). Že 10. oktobra 1912 se v Črnomlju sestanejo odborniki, ki ugotovijo, da gasilska društva Črnomaljskega okraja niso združena v gasilsko župo ali okrajno gasilsko zvezo. Za 13. oktober 1912 skličejo ustanovni zbor in določijo število zastopnikov za občni zbor (na vsakih 20 članov 1 zastopnik). Soglasno ustanovijo okrajno gasilsko župo, ki se imenuje Belokranjska gasilska zveza. 1. junija 1919 je bila z namenom združiti vsa društva v Sloveniji, ustanovljena Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana. V nadaljevanju se v Belokranjsko gasilsko zvezo včlanijo tudi novo nastala gasilska društva iz Bele krajine. Leta 1931 je bilo v Belokranjski gasilski zvezi tako vključenih že 29 prostovoljnih gasilskih društev (PGD). In sicer: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Dragomlja vas, Krasinec, Lokvica, Metlika, Rosalnice, Radatoviči, Krvavčji vrh, Semič, Stranska vas - Krupa, Vrčice, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje,Mavrlen, Petrova vas, Sinji vrh, Stari trg, Talčji vrh, Tribuče, Brezovica - Zaderc, Čeplje - Vimol, Luža, Planina in Podgora - Zagozdac. Leta 1931 se ukine Belokranjska gasilska zveza. Istočasno se ustanovijo: 25. oktobra 1931 - Črnomaljska gasilska župa in Metliška gasilska župa. Omenjeni župi delujeta le do leta 1937. Kajti 04.januarja 1937 izda Gasilska zajednica Ljubljana odlok (št.22) s katerim Metliško gasilsko župo ponovno priključi Gasilski župi Črnomelj. Nastane Gasilska župa - Srez Črnomelj. Tokrat je v srez združenih 45 takratnih prostovoljnih gasilskih čet (PGČ), ki so delovale na območjih okrajev Črnomelj in Metlika. In sicer: Adlešiči, Božakovo, Brezovica-Zaderc, Cerkvišče, Čeplje-Vimol-Kralji, Črnomelj, Dobliče, Dobravice, Dragatuš, Dragomlja vas, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Griblje, Kot-Brezje, Krasinec, Križevska vas, Krvavčji Vrh, Lokvica, Luža, Mavrlen, Metlika, Otok, Planina, Petrova vas, Podgora-Zagozdac, Predgrad, Preloka, Primostek, Radatoviči, Radenci, Radovica, Rosalnice, Semič, Sinji vrh, Slamna vas, Stari trg, Stranska vas-Krupa, Suhor, Štrekljevec, Talčji vrh, Tanča gora, Tribuče, Vinica in Vrčice pri Semiču. Prostovoljna gasilska društva (PGD) so obstajala do sprejetja prvega gasilskega zakona, ki je izšel 15. julija 1933. Po tem zakonom so se PGD preimenovala v prostovoljne gasilske čete (PGČ), ki so se povezovale v gasilske župe oziroma sreze vse do začetka vojne. Tako med okupacijo v kateri so prevladovale vojne razmere gasilske župe ne predstavljajo bistvenih vlog. Avgusta 1945 je bila ukinjena Gasilska župa Sreza Črnomelj. Imenovani so bili Referati za gasilstvo oziroma Okrajne gasilske zveze. Ljudska skupščina RS je dne 19.maja 1948 spejela zakon o prostovoljnih gasilskih društvih (PGD). 2.oktobra 1949 je bila v Ljubljani ustanovljena Gasilska zveza LR Slovenije. Zaradi sprejetja splošnega zakona o ureditvi občin in okrajev, s katerimi je bil uveden komunalni sistem ( 11 okrajev in 130 občin) je bila junija 1955 – ukinjena Okrajna gasilska zveza Črnomelj. 31. julija 1955 je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Črnomelj (ObGZ), ki je združevala 17 PGD, delujočih takrat na ozemlju občine Črnomelj. Na ozemlju takratne občine Semič pa je bila v drugi polovici leta 1955 ustanovljena Občinska gasilska zveza Semič z sedmimi PGD: Črmošnjice, Kot – Brezje, Krvavčji Vrh, Rožni Dol, Semič, Stranska vas, Štrekljevec in od leta 1956 še novoustanovljeno društvo Črešnjevec.

Občinsko gasilsko zvezo Semič so vodili:

predsednik Janez Kočevar Vavpča vas
tajnik Anton Stezinar Trata
blagajnik Anton Ancel Semič
poveljniki Martin Tomc Stranska vas
  Stane plut Krvavčji vrh
  Jože vidmar-NACE    Semiič

 

 

V Občinsko gasilsko zvezo Metlika so se vključila PGD, ki so takrat delovala na ozemlju občine Metlika (17). Vse tri Belokranjske občinske gasilske zveze so se 11.septembra 1955 vključile v Okrajno gasilsko zvezo Novo mesto. Z ukinitvijo nekaterih občin leta 1958 tudi Semiča, ki se priključi občini Črnomelj se tudi Občinska gasilska zveza Semič pripoji Občinski gasilski zvezi Črnomelj. V letu 1959 je bil sprejet nov zakon o gasilskih organizacijah. Dne 07. maja 1960 je Gasilska zveza Slovenije izdala okrožnico s katero so PGD preimenovala v gasilska društva (GD). V letu 1962 se gasilska društva (GD) reorganizirajo v gasilske enote (GE), ki se povežejo v gasilske centre, centri pa v občinsko gasilsko zvezo (OGZ). V letu 1964 je prišlo do ponovne spremembe statuta. Gasilske enote so ponovno gasilska društva (GD). Sledile so manjše spremembe statutov v letih 1969, 1981, 1985, 1990 in leta 1992, ko pride do statutarnih sprememb, ki se nanašajo na tiste člene, ki so zadevale spremembe političnega sistema. V obdobju do leta 1991 Črnomaljska in Metliška občinska gasilska zveza sodelujeta na območju Bele Krajine in v duhu sožitja skupno organizirata izobraževalne tečaje, tekmovanja in prijateljska srečanja. Od leta 1964 se je veliko vlagalo v izobraževanje saj je takrat večino članstva opravilo izpit za izprašanega gasilca. Ti tečaji so se nadaljevali tudi naprej, ko so v gasilstvo vstopali novi mlajši člani. Še pred tem je GZS organizirala enomesečne tečaje za gasilske podčastnike in častnike v Medvodah katerih so se udeležili tudi člani OGZ Črnomelj. Leta 1971 je bil organiziran prvi skupni podčastniški tečaj z OGZ Metlika. Ti tečaji so se nadaljevali še v letih 1978, 1980, 1984 in 1989. Leta 1985 in 1989 pa sta bili organizirani izobraževanji za gasilske častnike. V tem času je bilo tudi več tečajev za strojnike. Pod okriljem OGZ Črnomelj so se po društvih najprej izvajale suhe in mokre vaje trodelnega napada. Sledile so sektorske vaje in tekmovanja za sektorskega in občinskega prvaka. Kasneje so se tekmovanja začela razširjati na  ostalo strukturo članstva; od pionirjev, mladincev, članic do veteranov. Prijateljske vezi se razširijo z društvi v Sloveniji in tudi z sosednjimi Vatrogasnimi savezi, ki delujejo na območju R Hrvaške. V tem obdobju se na novo ustanovi kar nekaj gasilskih društev. Na območju sedanje občine Semič nastaneta gasilski društvi Črešnjevec (1956), Gradnik (1986) in Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo (PIGD) Iskra Semič (1985). Sledi obdobje, ko se v mladi Sloveniji ureja lokalna samouprava. Nastajajo nove občine s tem pa tudi interesi po samostojni ureditvi. V podjetjih zamira prostovoljno gasilstvo. V skladu z Zakonom o društvih se izvajajo preimenovanja v nazivih. Gasilska društva se preimenujejo v Prostovoljna gasilska društva (PGD), Občinske gasilske zveze (OGZ) pa v Gasilske zveze (GZ). 03.junija 1995 se na pobudo predsedstva dosedanje OGZ Črnomelj le ta preimenuje v Gasilsko zvezo občin Črnomelj in Semič, ki združuje 36 društev. 25. junija 1996 Prostovoljna gasilska društva Črešnjevec, Črmošnjice, Gradnik, Kot – Brezje, Krvavčji Vrh, Rožni Dol, Semič, Stranska vas in Štrekljevec, ki delujejo na območju novo nastale občine Semič, ustanovijo svojo zvezo – Gasilsko zvezo Semič.

VIRI:

Planinc, Anton: Kronologija organizirane povezanosti gasilstva v Beli Krajini

Božič, Branko (1988): Gasilstvo na Slovenskem do leta 1941, Ljubljana

Dular, Andrej (1985): Občina Črnomelj – etnološka topografija slovenskega etičnega ozemlja, Ljubljana

Zapisniki občnih zborov PGD Stranska vas – Krupa

Rus, Zvonko (1981): Sto let Črnomaljskega gasilskega društva

Konda, Alojzij (1994): Kronika ustanovitve in delovanja Gasilskega društva Kot – Brezje 1934-1994

Mohar, Rozi (2005): Kronika PGD Štrekljevec 1935 – 2005

Zapisniki občnih zborov Okrajne gasilske zveze Okraja Novo mesto za leti 1955 in 1956

Gasilska zveza LR Slovenije: Gasilski koledar 1956, Ljubljana

IV. Kongres gasilske zveze Slovenije, Ljubljana, 1958

Zbral in pripravil:

Franc Oven

Prebrano 2013 krat Nazadnje urejano na 0, 14.02.2018 14:15

Koledar dogodkov

Maj 2021
P T S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualno

 • 1. posvet gasilskih mentorjev Bele krajine

  V petek in soboto, 14. in 15. februarja, je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekal prvi posvet mentorjev gasilske mladine znotraj belokranjske regije, ki ga je organizirala Mladinska komisija regijskega

 • ZAKLJUČEK TEČAJA ZA VIŠJEGA GASILCA

  V četrtek, 31.10.2019, je na Štekljevcu potekala svečana podelitev činov in priznanj za tečajnike belokranjske regije, ki so v letu 2018/19 uspešno zaključili tečaj za vodjo skupine in si tako

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
© 2018 Gasilska zveza Semič. Vse pravice pridržane. Spletno stran poganja: SpletnoMesto.si